FUNKCJE APLUSA

Poznaj lepiej APLUSA, niewątpliwie najlepszy dodatek do AutoCAD'a na świecie.

Pobierz!dokumentacja
Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

użyte komendy AutoCAD:   ALPL  
użyte komendy AutoCAD:   ARCL  
użyte komendy AutoCAD:   BDEL 
użyte komendy AutoCAD:   BLEGEND 
użyte komendy AutoCAD:   BLL0  
użyte komendy AutoCAD:   BMW 
użyte komendy AutoCAD:   BREMOVE  BADD  
użyte komendy AutoCAD:   CAP  
użyte komendy AutoCAD:   COL  
użyte komendy AutoCAD:   CON 
użyte komendy AutoCAD:   COR  
użyte komendy AutoCAD:   DFL  
użyte komendy AutoCAD:   DILINE  
użyte komendy AutoCAD:   DINORM 
użyte komendy AutoCAD:   DIS 
użyte komendy AutoCAD:   DIU  DID  
użyte komendy AutoCAD:   ESC  
użyte komendy AutoCAD:   ESCPL 
użyte komendy AutoCAD:   ESCPL2  
użyte komendy AutoCAD:   HASSOC 
użyte komendy AutoCAD:   HBET HBETA 
użyte komendy AutoCAD:   HBO 
użyte komendy AutoCAD:   HD 
użyte komendy AutoCAD:   HLEGEND 
użyte komendy AutoCAD:   HLINE 
użyte komendy AutoCAD:   HM  
użyte komendy AutoCAD:   HOFF  HON  
użyte komendy AutoCAD:   HRO  
użyte komendy AutoCAD:   HTER 
użyte komendy AutoCAD:   HTERM  
użyte komendy AutoCAD:   HTERM2 
użyte komendy AutoCAD:   HZIG 
użyte komendy AutoCAD:   LAY  
użyte komendy AutoCAD:   LAYC  
użyte komendy AutoCAD:   MALEN  
użyte komendy AutoCAD:   NR  
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN  
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN  
użyte komendy AutoCAD:   PLAV  
użyte komendy AutoCAD:   PLD  
użyte komendy AutoCAD:   PLEV  
użyte komendy AutoCAD:   PLI  
użyte komendy AutoCAD:   PLJ 
użyte komendy AutoCAD:   PLM  
użyte komendy AutoCAD:   PLP  
użyte komendy AutoCAD:   PLPS  
użyte komendy AutoCAD:   PLRO  
użyte komendy AutoCAD:   PLRO  
użyte komendy AutoCAD:   PLS  
użyte komendy AutoCAD:   PLSC  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLU  
użyte komendy AutoCAD:   PLWELD 
użyte komendy AutoCAD:   RECL 
użyte komendy AutoCAD:   REVISION 
użyte komendy AutoCAD:   RM  
użyte komendy AutoCAD:   RME 
użyte komendy AutoCAD:   RME 
użyte komendy AutoCAD:   RML  
użyte komendy AutoCAD:   RMN  
użyte komendy AutoCAD:   RMNA 
użyte komendy AutoCAD:   RMS  
użyte komendy AutoCAD:   RMSB 
użyte komendy AutoCAD:   SQ  
użyte komendy AutoCAD:   VPP  
recl.gifRYSUJ: PROSTOKĄT POMIĘDZY LINIAMI
Polecenie RECL tworzy prostokąt (lub czworobok) pomiędzy dwoma wskazanymi liniami lub segmentami polini. Polecenie pomaga łatwo zamykać otwory o różnych kształtach.
użyte komendy AutoCAD:   RECL 
ramp.gifARCHITEKTONICZNE: PROJEKTOWANIE RAMP
APLUS pomaga projektowanie zjazdów w parkingach podziemnych. APLUS decyduje o tym, gdzie przełamać rampę, aby była dogodna do użycia.
użyte komendy AutoCAD:   RAMP 
plin.gifPOLILINIE: RYSUJ FRAGMENT POLILINI ZAWARTY W INNEJ
APLUS może narysować część polilini, zawartą wewnątrz innej polilini.
użyte komendy AutoCAD:   PLIN 
hoff.gifKRESKOWANIE: WYŁĄCZ LUB WŁĄCZ WSZYSTKIE KRESKOWANIA
Za pomocą poleceń HOFF i HON możesz łatwo kontrolować widoczność kreskowań na rysunku. Ta komenda wyłącza lub włącza kreskowania niezależnie od tego, na jakiej są warstwie.
użyte komendy AutoCAD:   HOFF  HON  
hu.gifKRESKOWANIA: ŁĄCZENIE KRESKOWAŃ
APLUS może połączyć wybrane kreskowania. APLUS ustawia styl pierwszego wybranego kreskowania dla wszystkich pól.
użyte komendy AutoCAD:   HU 
hbo.gifKRESKOWANIA: RYSUJ OBRYS KRESKOWANIA
Polecenie HBO może narysować obrys wybranego kreskowania. To może pomóc w odzyskaniu zagubionych informacji z rysunku.
użyte komendy AutoCAD:   HBO 
duct.gifINSTALACJE: RYSOWANIE PRZEWODÓW I RUR
Po ustawieniu kilku parametrów możesz z łatwością projektować przewody i rury wewnątrz i na zewnątrz budynków.
użyte komendy AutoCAD:   DUCT 
dis.gifWYMIAROWANIE: SZYBKIE PRZESUWANIE LINI WYMIAROWYCH
APLUS może wykryć linie wymiarowe, które ze sobą sąsiadują, a potem umożliwić ich szybkie przesunięcie w nowe miejsce.
użyte komendy AutoCAD:   DIS 
detail2.gifRYSUJ: RYSOWANIE PROSTOKĄTU Z DETALEM
Polecenie DETAIL2 działa podobnie do DETAIL, z tą różnicą, że tworzy okno o kształcie prostokąta.
użyte komendy AutoCAD:   DETAIL2 
grass.gifRYSUJ: NOWY GENERATOR TRAWY
Za pomocą APLUSA możesz łatwo tworzyć trawę. Wystarczy, że określisz przebieg gruntu. Nowy wzór generuje trawę jako polilinie zamiast lini.
użyte komendy AutoCAD:   GRASS  
plm.gifPOLILINIE: PRZESUŃ, OBRÓĆ LUB SKALUJ WIELE SEGMENTÓW POLILINI
Polecenie PLM umożliwia przesuwanie wielu segmentów polilini jednocześnie. PLRO obraca, a PLSC skaluje wybrane segmenty. Za pomocą tych komend możesz swobodnie modyfikować polilinie.
użyte komendy AutoCAD:   PLM  PLRO  PLSC  
attcase.gifATRYBUTY: ZMIEŃ WIELKOŚĆ LITER W ATRYBUTACH
Polecenie ATTCASE może zmienić wielkość liter w wybranych atrybutach. Komenda zmienia wielkości liter w wybranych instancjach określonego bloku.
użyte komendy AutoCAD:   ATTCASE  
bremove.gifBLOKI: USUŃ ELEMENT Z DEFINICJI BLOKU
Za pomocą polecenia BREMOVE możesz usunąć wskazane obiekty z definicji bloku. Duplikat usuwanych obiektów pojawia się w miejscu usuwanego elementu.
użyte komendy AutoCAD:   BREMOVE  
bxa.gifBLOKI: ROZBIJANIE WSZYSTKICH BLOKÓW
Komenda BXA znajduje i rozbija wszystkie bloki w otwartym pliku. Dodatkowo zostaną usunięte definicje bloków.
użyte komendy AutoCAD:   BXA  
tabl.gifNARZĘDZIA: RYSOWANIE LINI TABELI DLA OBIEKTÓW TEKSTOWYCH
APLUS jest w stanie narysować linie tabeli dla wybranych obiektów TEXT lub MTEXT. Polecenie TABL wykrywa granice pomiędzy obiektami tekstowymi. Nachodzące pola tekstowe są ignorowane.
użyte komendy AutoCAD:   TABL  
tabe.gifNARZĘDZIA: EKSPORTOWANIE TEKSTÓW DO EXCELA
Polecenie TABE umożliwia eksportowanie wybranych obiektów TEXT lub MTEXT do Microsoft Excel. APLUS wykrywa pozycje tekstów i kopiuje zawartość na odpowiednie miejsca w arkuszu Excel. Nachodzące na siebie teksty są ignorowane.
użyte komendy AutoCAD:   TABE  
tabi.gifNARZĘDZIA: IMPORT DANYCH Z KOMÓREK EXCELA
APLUS umożliwia import danych wprost z arkusza Microsoft Excel. Polecenie TABI zastępuje wskazane obiekty TEXT lub MTEXT zawartością wybranego pliku Excela.
użyte komendy AutoCAD:   TABI  
tlength.gifWYMIAROWANIE: ZMIERZ ŁĄCZNĄ DŁUGOŚĆ
Za pomocą komendy TLENGTH możesz zmierzyć totalną długość wybranych obiektów. Polecenie mierzy długości niemal wszystkich typów obiektów dostępnych w AutoCAD.
użyte komendy AutoCAD:   TLENGTH  
projectpo.gifRYSUJ: RYSOWANIE PROJEKCJI PUNKTU NA WYBRANĄ LINIĘ
Komendą PROJECTPO można narysować projekcję z określonego punktu na wybraną linię. Polecenie tworzy linie prostopadłe do wybranej linii z domyślną długością.
użyte komendy AutoCAD:   PROJECTPO  
collisions.gifNARZĘDZIA: WYKRYWANIE KOLIZJI POMIĘDZY OBIEKTAMI NA RÓŻNYCH WARSTWACH
Polecenie COLLISIONS służy do wykrywania kolizji pomiędzy obiektami na różnych warstwach. Kolizje są pokazywane jako czerwone kwadraty na ekranie.
użyte komendy AutoCAD:   COLLISIONS  
harea.gifKRESKOWANIE: MIERZENIE POWIERZCHNI KRESKOWAŃ
Polecenie HAREA służy do mierzenia łącznej powierzchni wskazanych kreskowań.
użyte komendy AutoCAD:   HAREA  
axo.gifRYSUJ: RYSOWANIE SYMULACJI AKSONOMETRYCZNEJ PROJEKCJI (2D)
Polecenie AXO służy do rysowania symulacji aksonometrii wybranych obiektów.
użyte komendy AutoCAD:   AXO  
ropl.gifPOLILINIE: OBRACANIE SEGMENTU POLILINII
Polecenie ROPL obraca wybrany segment polilinii bez zmieniania kątów przyległych segmentów.
użyte komendy AutoCAD:   ROPL  
alo.gifNARZĘDZIA: WRYÓWNAJ POLILINIĘ DO LINII
Polecenie ALO służy do wyrównywania położenia wybranej polilinii do linii. Polecenie wyrównuje wskazany segment polilinii. Po wstawieniu jest możliwość przewrócenia polilinii.
użyte komendy AutoCAD:   ALO  
unroll.gifRYSUJ: ROZWIŃ PŁASZCZYZNY OBIEKTU 3D
Polecenie UNROLL umożliwia rozłożenie wybranego obiektu 3D na poszczególne ściany. APLUS wrysowuje rozłożone ściany w aktualnym widoku.
użyte komendy AutoCAD:   UNROLL  
solidvol.gifWYMIAROWANIE: MIERZENIE OBJĘTOŚCI BRYŁ
Za pomocą polecenia SOLIDVOL możesz zmierzyć objętość wybranych brył 3D. Rezultat będzie wyświetlony w linii poleceń AutoCAD.
użyte komendy AutoCAD:   SOLIDVOL  
alt.gifTEKSTY: WRYÓWNAJ POŁOŻENIE TEKSTU DO LINII
Poleceniem ALT możesz wryównać obiekt typu TEXT lub MTEXT do wskazanej linii lub polilinii. Po wskazaniu linii wryównania (kąta) możesz określić także punkt wstawienia obróconego tekstu.
użyte komendy AutoCAD:   ALT  
tx.gifTEKSTY: ROZBIJ OBIEKT TYPU TEXT LUB MTEXT
Komenda TX umożliwia rozbijanie dowolnego obiektu TEXT lub MTEXT. APLUS przekształca obiekty tekstowe w polilinie.
użyte komendy AutoCAD:   TX  
man.gifMODYFIKUJ: PRZESUŃ WYBRANE OBIEKTY POD OKREŚLONYM KĄTEM
Za pomocą polecenia MAN możesz przesuwać wskazane obiekty pod określonym kątem. Po określeniu kąta przesuwania, możesz skorzystać z przyciągania APLUS do ustawienia obiektów.
użyte komendy AutoCAD:   MAN  
oe.gifEDYTUJ: ODDAL I USUŃ
Za pomocą polecenia OE możesz oddalić wskazane obiekty i usunąć oryginał.
użyte komendy AutoCAD:   OE  
swapsel.gifMODYFIKUJ: ZAMIEŃ WSKAZANE OBIEKTY
SWAPSEL umożliwia podmienianie wielu obiektów naraz. APLUS zapyta o punkty bazowe grup obiektów aby je przesunąć.
użyte komendy AutoCAD:   SWAPSEL  
isel.gifWYBIERANIE: UKRYJ LUB WYIZOLUJ WYBRANE OBIEKTU (JAK W 3D STUDIO)
Za pomocą poleceń HSEL i ISEL możesz ukryć lub wyizolować wskazane obiekty, tak jak w Autodesk 3D Studio MAX. Użyj komendy USEL by przywrócić ukryte obiekty.
użyte komendy AutoCAD:   HSEL  ISEL  USEL  
diline.gifWYMIAROWANIE: SZYBKA LINIA WYMIAROWA
Za pomocą DILINE możesz szybko narysować linie wymiarowe. Wystarczy narysować linię przebiegu, a APLUS automatycznie narysuje linie wymiarowe.
użyte komendy AutoCAD:   DILINE  DIU  DID  
diflat.gifWYMIAROWANIE: SPŁASZCZANIE WYMIAROWAŃ
Możesz spłaszczać linie wymiarowe za pomocą komendy DIFLAT. Użyj tej komendy, aby pozbyć się problemów z liniami wymiarowymi podczas ich obracania.
użyte komendy AutoCAD:   DIFLAT  
replacet.gifTEKSTY: HURTOWE ZAMIENIANIE TEKSTÓW
Za pomocą APLUSA możesz hurtowo podmieniać teksty. Określ tekst do podmienienia i nowy tekst. APLUS wyszuka instancje tekstu i automatycznie je podmieni.
użyte komendy AutoCAD:   REPLACET  
bar.gifKONSTRUKCJE: RYSOWANIE PRĘTÓW
APLUS może rysować pręty o określonej grubości.
użyte komendy AutoCAD:   BAR  BARDI  
detail.gifARCHITEKTURA: POWIĘKSZONY DETAL
Tworzy powiększoną kopię wskazanego fragmentu by w większej skali móc przedstawić więcej detali.
użyte komendy AutoCAD:   DETAIL  
biindex.gifBLOKI: ZINTEGROWANY MENADŻER BLOKÓW
Dzięki zintegrowanemu menadżerowi bloków, możesz szybko wstawiać bloki do rysunków. Po zainstalowaniu APLUSa pojawi się menu BIINDEX, z którego można wybierać poszczególne kategorie bloków.
użyte komendy AutoCAD:   BIINDEX  
plshadow.gifPOLILINIE: CIEŃ
APLUS jest w stanie narysować linię cienia dla wybranego obiektu pod określonym kątem oraz na wyznaczoną długość.
użyte komendy AutoCAD:   PLSHADOW  
plpers.gifPOLILINIE: PROSTA PERSPEKTYWA
APLUS jest w stanie zasymulować jednozbiegową perspektywę wybranego obiektu z określonego punktu zbiegu.
użyte komendy AutoCAD:   PLPERS  
rm.gifOBSZARY: AUTOMATYCZNE OBLICZANIE POWIERZCHNI
APLUS automatycznie wykryje granice pomieszczeń i policzy ich powierzchnie.
użyte komendy AutoCAD:   RM  
bi.gifBLOKI: USTALANIE KIERUNKU IMPORTOWANEGO BLOKU
Jest wiele bloków które potrzebujesz wstawić w odpowiednim kierunku, takich jak strzałka północy czy meble, APLUS zapyta o kąt obrotu bloku po jego wstawieniu.
użyte komendy AutoCAD:   BI  
bil.gifBLOKI: IMPORTUJ OSTATNI
Importuj ponownie ostatnio importowany blok.
użyte komendy AutoCAD:   BIL  
ax1.gifARCHITEKTURA: NUMERACJA OSI
Utwórz numeracje osi za pomocą jednego kliknięcia.
użyte komendy AutoCAD:   AX1  AXA  
nr.gifARCHITEKTURA: WSTAW ROSNĄCĄ NUMERACJE
Wstaw rosnące numery do rysunku. Możesz określić przedrostek lub przyrostek pojawiający się przy numeracji. W razie potrzeby APLUS umożliwia szybką zmianę numerów.
użyte komendy AutoCAD:   NR  NRU  NRP  
bcount.gifBLOKI: LICZENIE BLOKÓW
Wybierz blok i określ miejsce wstawienia wartości. APLUS łączy wstawioną liczbę z ilością bloków na rysunku, więc jeśli ich ilość ulegnie zmianie, możliwe jest jej automatyczne uaktualnienie.
użyte komendy AutoCAD:   BCOUNT  BCU  
dlic.gifRYSOWANIE: CIĄGŁA LINIA WYMIAROWA
APLUS może zwiększyć szybkość sporządzania wymiarowania.
użyte komendy AutoCAD:   DLIC  
papers.gifPAPIER: SZYBKIE RYSOWANIE ROZMIARU PAPIERU W MODELU
Rysowanie prostokąta wybranego formatu papieru (dostępne standardy A, B oraz C) w przestrzeni modelu, wraz z określeniem orientacji (horyzontalna lub wertykalna) oraz skali (1 : X).
użyte komendy AutoCAD:   A0  A1  A2  A3  A4  A5  A6  
z1.gifPRZYBLIŻANIE: PREDEFINIOWANE SKALE PRZYBLIŻEŃ
Użyj APLUSa aby przybliżyć do najczęściej używanych skali (jak chociażby 1:50, 1:100 itp.).
użyte komendy AutoCAD:   Z1  Z2  Z5  Z10  Z20  Z25  Z50  Z100  Z200  Z250  Z500  Z1000  Z2000  Z2500  Z5000  
bindex.gifBLOKI: INDEKS BLOKÓW
APLUS może wygenerować indeks wszystkich twoich bloków. Po użyciu odpowiedniej komendy kliknij na ekranie by sporządził liste obiektów.
użyte komendy AutoCAD:   BINDEX  
blist.gifBLOKI: LISTA BLOKÓW
Sporządź listę bloków użytych w rysunku
użyte komendy AutoCAD:   BLIST  
attma.gifBLOKI: UZGODNIJ ATRYBUTY
APLUS może uzgadniać atrybuty we wskazanych blokach. Wybierz źródłowy blok, a następnie zaznacz wszystkie bloki, w których atrybuty mają być uzgodnione.
użyte komendy AutoCAD:   ATTMA  
terrain.gifRYSUJ: TEREN 3D
Rysuj model terenu 3d z wybranych poziomic.
użyte komendy AutoCAD:   TERRAIN  
zi.gifPRZYBLIŻANIE: INFORMACJE
Pokazuje informacje o poziomie przybliżenia w modelu i arkuszach.
użyte komendy AutoCAD:   ZI