Pomoc

copl

kopiowanie z polilinią ścieżki - opis komendy

Aby skopiować obiekty po ścieżce utworzonej z polilinii:
1. Wybierz obiekt do kopiowania
2. Określ punkt bazowy kopiowanego obiektu
3. Wskaż polilinię, która stanowić będzie ścieżkę
4. Określ odległość pomiędzy kolejnymi kopiami
5. Określ, czy obiekt ma być obracany zgodnie z kierunkiem polilinii